Welkom op de website van het PELS Instituut

Hoe gaat het in zijn werk: intake, behandeling en tarieven

Als u zich bij het PELS instituut aanmeldt, wilt u natuurlijk weten hoe het in zijn werk gaat. U meldt zich bij voorkeur aan per email (info@pels.nl), eventueel per telefoon (06-44496983). Binnen 20 werkdagen krijgt u antwoord. Er is een wachtlijst van drie maanden. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). In de tussentijd kunt u zich oriënteren over psychische klachten bij bijvoorbeeld de thuisarts https://www.thuisarts.nl/psychische-klachten/ik-heb-psychische-klachten. De werkdagen waarop afspraken voor sessies gemaakt kunnen worden zijn di, wo, do van 9:00 -17:00 uur. U kunt het beste een mail sturen met uw vraag of opmerking(en) die dan zo snel mogelijk binnen 5 werkdagen beantwoord zal worden. Bij noodgevallen richt u zich tot uw huisarts of crisisdienst GGZ tel 088-0767000.

 

Uitgangspunt

Een psychologische behandeling gaat over uw emotionele huishouding. Het uitgangspunt van het PELS instituut is dat u als cliënt zoveel mogelijk in uw kracht wordt gezet en u uw eigen kracht ervaart. De behandeling die wij bieden dient zo kort en effectief mogelijk te zijn. Het is fijn als u uzelf van binnen goed begrijpt en vertrouwen heeft in wat u kunt doen in lastige omstandigheden. Zware psychische problemen, bijvoorbeeld psychoses of voortdurende persoonlijkheids- en/of verslavingsproblematiek worden niet door het PELS instituut behandeld. Daarvoor zijn er instellingen die een geschikter behandelaanbod hebben. Mocht uw vraag of behoefte aan hulp niet bij het aanbod passen dat het PELS instituut kan bieden, zal uw contactpersoon u dat aangeven en samen met u zoeken naar andere mogelijkheden.

 

Intake en behandelplan

Na aanmelding krijgt u een email-bericht of een telefoontje wanneer er een afspraak voor een kennismaking kan plaatsvinden. De eerste afspraak is ter oriëntatie, en kan als cliënt en therapeut daartoe besluiten, gelden als intake. Neem bij de eerste afspraak uw identiteitsbewijs mee zodat u zich kunt legitimeren. Neem ook een medicatie-overzicht mee als u medicijnen gebruikt. Uw apotheker kan u dit actuele medicijnenoverzicht geven. Degene die de intake doet is in de meeste gevallen dr. J.A. Hogeweg. In de intake wordt besproken wat de hulpvraag van cliënt is en wat het PELS instituut kan bieden. Het kan zijn dat u verzocht wordt van tevoren een intakevragenlijst in te vullen en op te sturen. Dit vergemakkelijkt het intakegesprek. Indien u dat wilt, kunt u een naaste meenemen naar het intakegesprek. Een naaste is bijvoorbeeld een partner, een goed vriend(in) of een ouder. Ook verderop in het begeleidingstraject kunt u iemand die u nabij is, meenemen. Het voordeel daarvan is dat niet alleen u uw therapie meemaakt, maar ook iemand die voor u belangrijk is. Samen met u wordt er een behandelplan geformuleerd. Er worden afspraken gemaakt over de inhoud van de behandeling, behandelfrequentie, aanwezigheid, aantal behandelingen, wie de regiebehandelaar is en betaling. De regiebehandelaar wordt op de hoogte gesteld. Dit is een psychotherapeut of psychiater. Meestal schuift de regiebehandelaar in het derde intakecontact aan. Daarna kan de behandeling plaatsvinden. De intaker geeft aan regiebehandelaar de relevante informatie alvorens de regiebehandelaar een afspraak heeft met de cliënt voor consult. In het multi-disciplinaire overleg (MDO) wordt de voortgang van een cliënt besproken.

 

Regiebehandelaar

Over het algemeen wordt u in het begin van de behandeling (vaak bij de derde sessie) uitgenodigd om samen met Jorn Hogeweg ook regiebehandelaar Pascal Vermeulen te zien. Doel van de sessie is het bespreken van de uitkomsten van de intake en het behandelplan. Dit is een voorwaarde van de zorgverzekering om voor vergoeding aanmerking te komen. Pascal blijft op de achtergrond aanwezig gedurende het behandeltraject en kan altijd desgewenst geraadpleegd worden.

 

Therapiemogelijkheden
Een behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit een aantal gesprekken met Cognitieve Gedrags Therapie (CGT), Affectfobietherapie, Traumabehandeling met EMDR, schematherapie of groepstherapie met het Theater van het Brein. Lees meer hierover door op de bruine tekst te drukken als u bijv. meer wilt weten over een bepaalde therapie zoals CGT, Affectfobietherapie of EMDR.

In de meeste gevallen krijgt u bij de behandeling thuisopdrachten, bijvoorbeeld om een verslag van de behandeling te maken, een informatieve video te bekijken over angstklachten of een dagboek bij te houden. Het PELS instituut werkt daarbij samen met Embloom, die een databank heeft van opdrachten, vragenlijsten, video’s en e-health-toepassingen. Via het PELS instituut krijgt u van Embloom een email hoe u kunt inloggen op deze toepassingen.
Dit heet blended care: niet alleen door praten, maar ook door thuis een video te bestuderen, een opdrachtmodule te doen of een dagboek bij te houden, vergroot u het effect van de behandeling. Ook krijgt u bijvoorbeeld adviezen voor meer bewegen (dr. J.A. Hogeweg is behalve neuropsycholoog ook fysiotherapeut), om een sport te beoefenen of naar de sportschool te gaan. Het PELS instituut heeft contacten met Feldenkrais-therapeut Barbara van Zoest, haptonoom Hanne Butter en Bernard Samson, fysiotherapeut Ygal Shimson en functioneel optometrist Hans de Bruijn.  Onderdeel van de behandeling is ook het in kaart brengen van uw sociale relaties: familie, vrienden, collega’s, kunnen een belangrijke ondersteuning geven bij het succes van de behandeling (of een bron van zorg bij problemen). De Yucel-methode is een manier waarbij u niet alleen met woorden, maar ook met gekleurde blokken laat zien wie of wat u ondersteunt en welke lasten u te dragen heeft. Er wordt een foto gemaakt van uw huidige situatie en één van hoe u zou willen dat het eigenlijk was. U heeft dan een helder beeld waar u naartoe werkt.

Desgewenst vindt er een aanpassing van het behandelplan plaats. Aan u wordt gevraagd zich in te spannen om het behandelplan te doen slagen door op afspraken te komen en opdrachten uit te voeren. Vervolgafspraken worden in overleg met u gemaakt. Aan het einde van de behandeling wordt er stil gestaan bij ‘hoe nu verder’. U maakt een terugvalpreventieplan op papier voor het dagelijks leven na de behandeling.

In  de meeste gevallen wordt u gevraagd om vragenlijsten in te vullen. Vaak gebeurt dit bij aanvang van de behandeling en aan het einde. Ook wordt u na afloop gevraagd om een clienttevredenheidsvragenlijst in te vullen.

Na de eindevaluatie vindt er verslaglegging plaats van de behandeling en mogelijke vervolgstappen (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar). De patiënt/cliënt kan verzoeken zijn privacy te waarborgen door partijen zoals de zorgverzekeraar niet te informeren. Dit wordt door de behandelaar in het dossier genoteerd en opgevolgd.

Hores BV / PELS instituut verwerkt in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens. Wij hebben een privacyverklaring opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Het PELS instituut is aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen, zoals NIP, NVPA en het NAP. De AGB-codes van het PELS instituut zijn 73731568  / 94061206  / 53530359.

Vergoeding van de kosten

Als u een verwijzing van de huisarts heeft voor de GGZ kunt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit uw zorgverzekering. Het PELS instituut heeft een contract met VGZ, ASR en een betalingsovereenkomst met Zilveren Kruis Achmea. Indien wij een contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar dan declareren wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee we geen contract hebben afgesloten dan dient u na afloop van het traject de kosten direct te voldoen aan het PELS instituut. De kosten van een traject zijn gebaseerd op de NZA-tarieven. Raadpleeg in dit geval uw zorgverzekeraar en informeer hoeveel u hiervan vergoed krijgt. U kunt niet voor alle problemen een beroep doen op verzekerde zorg. Zo behoort de diagnose aanpassingsstoornis evenals relatieproblematiek niet langer tot de verzekerde basiszorg. Ook diagnoses zoals burnout of slaapproblemen zonder onderliggende DSM-5 diagnoses worden niet vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Wij kunnen u daar wel bij helpen, maar u dient consulten in dat geval zelf te betalen.

Neurofeedback wordt niet vergoed, tenzij u voor alternatieve zorg een aanvullende verzekering heeft. Informeer bij uw zorgverzekering.
U blijft uiteindelijk altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de kosten mocht uw zorgverzekeraar de behandeling om welke reden dan ook niet vergoeden. Raadpleeg bij twijfel vooraf uw zorgverzekeraar.

De kosten van psychologische hulp vallen onder het verplicht eigen risico van € 385 (in 2024), net zoals bijvoorbeeld de kosten van fysiotherapie en tandheelkunde. Het eigen risico wordt ingehouden in het jaar dat de behandeling start (en niet nogmaals ingehouden indien het behandeltraject wordt voortgezet in een volgend kalenderjaar).

Afzeggingen

Indien u niet op een afspraak komt of binnen 48 uur uw sessie afzegt, worden er kosten in rekening gebracht. Het no-show-tarief bedraagt € 89,00 per sessie.

Verwijzing van de huisarts 

Op verwijzing van de huisarts is het mogelijk een traject GGZ te volgen. Op de verwijsbrief van de huisarts moet aangegeven staan dat naar de GGZ verwezen wordt. Een geldige verwijzing dient te voldoen aan de volgende voorwaarden: – op de verwijzing staan de naam, functie en AGB-code van de verwijzer vermeld; – op de verwijzing staat een handtekening en/of een praktijkstempel; – de verwijzing is gedateerd maximaal zes maanden vóór start behandeling en minimaal op de datum van start behandeling (dat wil zeggen de datum van het eerste directe of indirecte patiëntgebonden contact);  – de verwijzing moet de keuze voor GGZ beargumenteerd worden met gebruikmaking van de 5 landelijk vastgestelde criteria (Verwijsmodel / HHM-rapport): vermoeden op een DSM-5 benoemde stoornis; ernst van de problematiek; risico; complexiteit; beloop klachten.

 

Prijslijst vanaf 1 jan 2024

Diensten

Toelichting

Tarief

Kennismakingsgesprek Op locatie PELS instituut of per telefoon max. 10 min gratis
Intake Op locatie PELS instituut max. 60 min € 120,00
Intake met rapportage Mondeling: advies over het traject ca.90 min € 360,00
Schriftelijk: intakeverslag / advies
Intake aan huis of op werk met rapportage Schriftelijk: intakeverslag / advies € 700,00
Psychologie Per sessie (45 tot 60 minuten) € 100 tot € 270,00
Loopbaanadvies, arbeidscoaching Per sessie (45 tot 60 minuten) € 120,00
Fysieke begeleiding Per sessie (45 tot 60 minuten) € 120,00
Kinder-/jongerentherapie Per sessie (60 minuten) € 120,00
Cognitieve functietraining Per sessie (60 minuten) € 120,00
Neurofeedback Per sessie (45 tot 60 minuten) € 120,00
Hartcoherentie Per sessie (45 tot 60 minuten) € 120,00
NeuroPsychologisch Onderzoek Incl. vragenlijsten vooraf; halve dag onderzoek € 950,00
NeuroPsychologisch Onderzoek met uitgebreide rapportage en nabespreking €2.250,00
Pakket van 20 sessies neurofeedback Per 20 sessies (á 45-60 minuten) € 2.300,00
Assessments
     Fysieke Capaciteits Evaluatie (FCE) Fysiek belastbaarheidsonderzoek; 4 uur, incl. rapport € 2.250,00
 Psychisch belastbaarheids-onderzoek en neuro-psychologisch onderzoek 4 uur Incl. rapport en nabespreking € 2.250,00
     Fysiek en psychisch belastbaarheidsonderzoek 2 keer 4 uur incl. rapport en nabespreking € 2.500,00
     Beroepskeuzetest € 600,00
     Werkdruktest € 600,00
     Burnouttest € 600,00
     Loopbaanadvies Drijfverenonderzoek, motivatieprofiel en bespreking € 1.600,00

Trajecten

Traject Whiplash en Arbeid Burnout en Arbeid RSI en Arbeid
(Chronische) Vermoeidheid en ArbeidStress en Arbeid
Rugklachten en Arbeid Hoofdpijn en Arbeid Slaapproblemen en Arbeid
Voor alle trajecten geldt fysieke,psychische en arbeidskundige
begeleiding gedurende een half jaar, incl. werkbezoek,incl.
tussentijdse en eindrapportage
€ 6.895,00
Traject individuele re-integratie overeenkomst In overleg UWV Op aanvraag
 Traject outplacement In overleg werkgever Op aanvraag
 Training persoonlijke effectiviteit Groepstraining, 8 dagdelen € 3.300,00

N.B. Prijzen zijn exclusief 21% BTW. Bij behandelingen in het kader van paramedische of psychologische dienstverlening hoeft geen BTW worden afgedragen. Voor zakelijke dienstverlening wordt 21% BTW gerekend. BTW-nummer 8070.74.330 B 01.
Ingezette middelen kunnen in het kader van maatwerk verschillen.