Een brug naar een nieuw toekomst

Voorwaarden en kwaliteit

Het PELS instituut vindt kwaliteit belangrijk. Daarom vindt er een cliënt-tevredenheidsonderzoek plaats, worden behandeleffecten gemeten en vindt er informatie-uitwisseling plaats met de verwijzer.

Client-tevredenheidsonderzoek

Aan het einde van het traject wordt in het laatste gesprek met een korte vragenlijst gevraagd naar de bevindingen van de cliënt en eventuele verbeterpunten voor de behandeling. Cliënten worden  uitgenodigd hun feedback te geven door aan het einde van de behandeling de CQI in te vullen. De CQ index (16 items) is ontwikkeld om ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg te inventariseren. Kijk op deze link hier. Het cijfer dat cliënten aan het PELS instituut gaven was 8,6 op een schaal van 1 t/m 10, gemeten in de periode 1 januari t/m 31 december 2023. Voor bejegening scoorde het PELS instituut in deze periode een 4,7 op een schaal van 1 t/m 5; voor samen beslissen een 4,5 en tot slot voor de uitvoering behandeling 4,3 (schaal van 1 t/m 5).
Deze mooie cijfers betekenen dat cliënten de dienstverlening van het PELS instituut weten te waarderen. Met de opmerkingen van cliënten proberen we onze dienstverlening te verbeteren.

Meting behandeleffecten

De effecten van de behandeling worden gemeten door het afnemen van twee vragenlijsten (Routine Outcome Monitoring, of te wel ROM-lijsten). Er vindt een voormeting en een nameting plaats. Deze ingevulde vragenlijsten behoren tot het medisch dossier en zijn natuurlijk volstrekt vertrouwelijk. De gegevens bieden inzicht in de effecten van het behandelproces  en dienen wij via een beveiligde omgeving ter beschikking te stellen aan de Stichting Benchmark GGZ. De gegevens worden digitaal versleuteld zodat uw anonimiteit gewaarborgd blijft Hiernaast geven de cliënten en soms hun sociaal systeem aan welke effecten zij ervaren, dan wel hebben ervaren.

Informatie-uitwisseling met de verwijzer

Bij aanvang van het traject wordt bepaald of er voldoende informatie in de verwijsbrief staat. Indien dit onvoldoende blijkt wordt nadere informatie gevraagd. Veel van onze cliënten hebben een uitgebreide medische voorgeschiedenis met ernstige neurologische klachten. De cliënt geeft middels een schriftelijke toestemmingsverklaring ons de gelegenheid om bij de huisarts, bedrijfsarts, werkgever, advocaat, huisarts of medisch specialist) informatie op te vragen. Bij tussentijdse problemen wordt met de cliënt besproken of er contact mag worden opgenomen voor tussentijds overleg. Het resultaat daarvan wordt met de cliënt besproken. Aan het einde van de behandeling wordt de verwijzer altijd schriftelijk op de hoogte gesteld dat het traject beëindigd is en in welke mate van succesvolheid dit is gebeurd. Daarnaast wordt altijd in overleg met de cliënt eventueel aanvullende informatie gegeven over het beloop van de behandeling en wordt een advies voor nazorg meegegeven.

Klachtenregeling

Voor klachten kunnen cliënten zich in eerste instantie wenden tot hun eigen behandelaar of tot de regiebehandelaar. De cliënt geeft het probleem aan. dan wordt geprobeerd in gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de website van Erisietsmisgegaan.nl . Hier kunt u ook de klachtenregeling en het geschillenreglement downloaden. Daarin staan welke vervolgstappen u kunt nemen als de klacht blijft bestaan.

Algemene voorwaarden 

1. Op alle met het PELS instituut gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

2. De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het PELS instituut en de cliënt c.q. opdrachtgever inzake onderzoek en/of training, het verrichten van diensten, het leveren van hulpmiddelen en dergelijke en in het algemeen al hetgeen door of namens het PELS instituut wordt verricht of verstrekt in één van de aangesloten PELS instituut-vestigingen. Afwijkende voorwaarden zijn voor het PELS instituut alleen verbindend indien deze vooraf schriftelijk zijn aanvaard.

3. Het PELS instituut berekent de kosten van onderzoek en training aan de opdrachtgevers.

4. Gemaakte afspraken dienen, indien noodzakelijk, 48 uur vóór de datum van het onderzoek geannuleerd te worden. Afzeggingen geschieden bij voorkeur per e-mail, maar kunnen ook persoonlijk per telefoon worden doorgegeven. Afspraken voor interventieprogramma’s met een langere duur dan twee weken dienen uiterlijk zeven dagen vóór de aanvang van dat programma geannuleerd te worden. Bij het niet annuleren of bij annuleren binnen de daarvoor gestelde termijn behoudt het PELS instituut het recht de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen.

5. Wanneer de cliënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger de onderzoek of interventie-overeenkomst opzegt, vervallen de reeds betaalde c.q. nog niet betaalde rekeningen niet.

6. Vragen over in rekening gebrachte kosten dient de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk tot de betreffende PELS instituut-vestiging te richten.

7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt c.q. opdrachtgever een klacht indient over tarief en of behandeling tenzij de beweerdelijke tekortkoming van Het PELS instituut de (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt. Opschorting is in ieder geval niet geoorloofd indien de beweerdelijke tekortkoming van Het PELS instituut van ondergeschikte aard is. De cliënt c.q. opdrachtgever dient Het PELS instituut of de betreffende PELS instituut-vestiging per omgaande van zijn klacht in kennis te stellen.

8. Betaling van een factuur dient zonder enige korting of compensatie te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting of overschrijving op een der op de factuur vermelde rekeningen of ten kantore van de betreffende PELS instituut-vestiging.

9. Bij niet tijdige betaling binnen 14 dagen na factuurdatum is de debiteur zonder het vereiste van enige aanmaning of in gebreke stelling van rechtswege in verzuim en aan het PELS instituut verschuldigd:

* vertragingsrente volgens het wettelijk percentage vanaf de vervaldag van het openstaand factuurbedrag tot aan de dag der algehele voldoening.
* alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke die het PELS instituut ter incassering van haar vordering moet maken, waaronder inbegrepen:
* administratiekosten die bij deze worden gefixeerd op € 50,-
* 15% buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting welke kosten tenminste bedragen € 50,- exclusief omzetbelasting over het aan derden ter incasso gegeven bedrag aan hoofdsom volgens factuurbedrag, rente en administratiekosten

Voorwaarden 01-08-2019, aanpassingscyclus ieder jaar, documenthouder Hogeweg. 

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – Instelling

Het PELS instituut is in het bezit van het vanaf 1 januari 2017 wettelijk verplichte kwaliteitsstatuut. Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I Algemene informatie

 1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam instelling: Hores BV hodv PELS instituut

Hoofd postadres straat en huisnummer: Seinwachterstraat 65

Hoofd postadres postcode en plaats: 1019 TD Amsterdam

Website: www.pels.nl

KvK nummer: 33297395

AGB-code(s): 73731568

 1. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt

Naam: JA Hogeweg

E-mailadres: jorn.hogeweg@pels.nl

Telefoonnummer: 06-44496983

 1. Onze locaties vindt u hier

Link: https://www.pels.nl/index.php/form/3-pels-instituut-contactformulier.html

  4. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod:
  4a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw instelling en hoe uw patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek/doelgroep richt uw instelling zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
  Het PELS instituut geeft begeleiding aan mensen met emotionele problemen, soms in combinatie met fysieke klachten, bijv. AD(H)D, traumatisch hersenletsel, stemmingsstoornissen, depressie,
  angst, PTSS, spannings- en stressgerelateerde klachten, rug-, nek-, hoofdpijn- en darmklachten. Centraal staat bij het PELS instituut de relatie tussen het breinfunctioneren en gedrag. Het PELS
  instituut behandelt ambulant. Mensen met ernstige psychische aandoeningen of persoonlijkheidsproblemen, zoals zware verslaving, psychoses of hallucinaties worden niet door het
  PELS instituut begeleid. Desgewenst betrekken wij de familie/omgeving bij de behandeling, via internet (e-health) kunnen cliënten vragenlijsten invullen of modules volgen en met een
  neuropsychologisch onderzoek (NPO) meten wij de cognitieve prestaties. De behandeling kan zowel individueel als groepsgewijs plaatsvinden. Het Theater van het Brein is een groepsbehandeling
  waarbij het brein (de binnenwereld) en de buitenwereld wordt uitgebeeld. Het PELS instituut stimuleert de eigen kracht en zet zich in voor het opnieuw heel worden.

  4b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn instelling terecht:
  Aandachtstekort- en gedragsproblemen
  Pervasief
  Overige kindertijd
  Overige aan een middel
  Depressie
  Angst
  Restgroep diagnoses
  Dissociatieve stoornissen
  Genderidentiteitsstoornissen
  Psychische stoornissen door een somatische aandoening
  Seksuele problemen
  Slaapstoornissen
  Persoonlijkheid
  Somatoform

  4c. Biedt uw organisatie hoogspecialistische ggz (3e lijns ggz):
  Nee
  4d. Heeft u nog overige specialismen: (optioneel, meerdere antwoorden mogelijk):
  Dubbele diagnose (aanbod specifiek gericht op behandeling van bijvoorbeeld verslaving icm een psychische stoornis of een eetstoornis icm PTSS), nl ADHD en depressie of angst
  PTSS / angst en somatische klachten. Overig, namelijk: Traumatisch hersenletsel, NAH , status na ongeval met complexe klachten zoals
  depressie, overgevoeligheid, energietekort

  5. Beschrijving professioneel netwerk:
  Het netwerk bestaat uit (neuro)psycholoog, fysiotherapeut, vaktherapeut, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog, Feldenkrais-therapeut, oefentherapeut Mensendieck, ergotherapeut

  6. Onze instelling biedt zorg aan in:
  Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
  zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
  6a. Hores BV hodv PELS instituut heeft aanbod in:
  de generalistische basis-ggz:
  Psychotherapeut, GZ-psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog, evt. psychiater
  de gespecialiseerde-ggz:
  Psychotherapeut, GZ-psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog, evt. psychiater
  6b. Hores BV hodv PELS instituut heeft aanbod in de categorieën van complexiteit van situatie:
  Categorie A Indicerend regiebehandelaar:
  Psychotherapeut, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, evt. psychiater
  Categorie A Coördinerend regiebehandelaar:
  Psychotherapeut, GZ-psycholoog, klinisch(neuro)psycholoog, evt. psychiater
  Categorie B Indicerend regiebehandelaar:
  Psychotherapeut, GZ-psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog, evt. psychiater
  Categorie B Coördinerend regiebehandelaar:
  Psychotherapeut, GZ-psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog, evt. psychiater
  Categorie C Indicerend regiebehandelaar:
  Psychotherapeut, GZ-psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog, evt. psychiater
  Categorie C Coördinerend regiebehandelaar:
  Psychotherapeut, GZ-psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog, evt. psychiater

  7. Structurele samenwerkingspartners

  Hores BV hodv PELS instituut werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten/cliënten/patiëntenzorg samen met de volgende partners (beschrijf ook de functie van het samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website):

  Huisartsen: Huisartsenpraktijk Oude Turfmarkt Oude Turfmarkt 151, 1012 GC Amsterdam https://www.huisartsenamsterdam.nl/ 

  Psychologen: Hersencentrum
  Marnixstraat 364-366, 1016 XW Amsterdam http://www.hersencentrum.nl/
  Psychotherapiepraktijk Nieuwe Keizersgracht http://www.praktijknieuwekeizersgracht.nl/ 

  Fysiotherapie: Fysiotherapie Praktijk Brouwersgracht
  Brouwersgracht 641
  1015 GJ Amsterdam

  Mensendieck / Feldenkrais:
  Barbara van Zoest –
  https://feldenkrais.nl/user/barbara-van-zoest

  Boerrigter Ergotherapie
  Brouwersgracht 214
  1013 HD Amsterdam

   II. Organisatie van de zorg
  8. Lerend netwerk
  Hores BV hodv PELS instituut geeft op de volgende manier invulling aan het lerend netwerk van indicerend en coördinerend regiebehandelaren. Indien u een kleine zorgaanbieder bent (2 -50 zorgverleners), dient u ook aan te geven met welke andere zorgaanbieder u zich heeft verbonden om
  dit lerend netwerk mogelijk te maken.
  drs. P. Vermeulen , klinisch psycholoog en psychotherapeut
  dr. Bruins, klinisch neuropsycholoog
  drs. E.W.A. Colonna-Heijst, psychotherapeut
  9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen
  Hores BV hodv PELS instituut ziet er als volgt op toe dat:
  9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
  Het PELS instituut werkt met professionals die afgestudeerd zijn in de betreffende discipline, dus bijvoorbeeld psychologie, geneeskunde, fysiotherapie of Mensendieck. Bij het aangaan van een samenwerkingsrelatie is dat gecheckt. De professional kan desgewenst zijn diploma tonen.
  9b. Zorgverleners volgens kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
  Zorgverleners werken volgens de empirische cyclus bij de diagnose-stelling, opstellen behandelplan,
  uitvoer behandelplan en evaluatie. Zij maken daarbij onder meer gebruik van de GGZ-richtlijnen van het Trimbos-instituut en in de richtlijnendatabase. De richtlijnen zijn zichtbaar in o.a. huisartsenbrieven en behandelplannen. U kunt hier meer lezen over uw behandelmogelijkheden.
  9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
  Zorgverleners houden hun deskundigheid op peil door regelmatig congresbezoek, nascholing,
  intervisie en interdisciplinair contact. De zorgverleners zijn aanwezig bij het multidisciplinaire overleg en bijeenkomsten van intervisie. Dit blijkt uit de notulen.

  9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

  Hores BV hodv PELS instituut ziet er als volgt op toe dat:

  9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:

  Het PELS instituut werkt met professionals die afgestudeerd zijn in de betreffende discipline, dus bijvoorbeeld psychologie, geneeskunde, fysiotherapie of Mensendieck. Bij het aangaan van een samenwerkingsrelatie is gecheckt en vastgelegd in het personeelsdossier of de zorgverlener die namens Hores BV hodv PELS instituut werkt geen bezwaar vormt voor het verlenen van zorg (Wkkgz art. 3, 4 en 11 en Uitvoeringsbesluit Wkkgz art. 3.1, 8.1 en 8.4).  

  9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:

  De zorgverleners van het PELS instituut werken volgens de empirische cyclus bij de diagnose-stelling, opstellen behandelplan, uitvoer behandelplan en evaluatie. Zij maken daarbij onder meer gebruik van de GGZ-richtlijnen van het Trimbos-instituut en in de richtlijnendatabase. De richtlijnen zijn zichtbaar in o.a. huisartsenbrieven en behandelplannen. U kunt hier meer lezen over uw behandelmogelijkheden

  9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:

  Zorgverleners houden hun deskundigheid op peil door regelmatig congresbezoek, nascholing, intervisie en interdisciplinair contact. De zorgverleners zijn aanwezig bij het multidisciplinaire overleg en bijeenkomsten van intervisie. Dit blijkt uit de notulen.

  1. Samenwerking

  10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut:

  Link naar uw professioneel statuut: Professioneel statuut

  10b. Indien de organisatie gespecialiseerde-ggz levert: Binnen Hores BV hodv PELS instituut is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:

  Het multidiscipinaire overleg vindt minimaal 1 x per 20 weken plaats. Op indicatie vinden extra MDO’s plaats. De volgende disciplines kunnen aanwezig zijn: psychiater, psychotherapeut, psycholoog, fysiotherapeut, Mensendieck-therapeut. Er vindt verslaglegging met afspraken per MDO plaats in dossier/ in notulen.

  10c. Hores BV hodv PELS instituut hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:

  De regiebehandelaar zal in overleg en samenwerking met behandelaars een volgend respectievelijk voorliggend echelon inschakelen door telefonisch overleg, rapportages en verwijzingen. De verslagen hiervan worden in het dossier opgeslagen.

  10d. Binnen Hores BV hodv PELS instituut geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
  Professionals zullen bij verschil van inzicht dit tijdens het MDO aan elkaar meedelen en proberen tot een gezamenlijke oplossing te komen. Bij voortduren van verschil van inzicht wordt de instellingsverantwoordelijke op de hoogte gesteld. Bij geschillen kunnen de professionele standaarden en de daarbij horende richtlijnen een oplossing of aanknopingspunten bieden om toch een beslissing te kunnen nemen. De hierdoor gevonden oplossing wordt vervolgens uitgevoerd. Is dit niet het geval vindt er opschaling plaats naar de regiebehandelaar. Deze doet een voorstel om tot een oplossing te komen. Is ook deze oplossing ontoereikend, dan wordt de situatie voorgelegd aan de directeur, die vervolgens een besluit neemt.

  1. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

  11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

  Ja

  11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

  Ja

  11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZA:

  Ja

  11d. Hores BV hodv PELS instituut levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark ggz (SBG) op geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking:

  Ja

  12. Klachten en geschillenregeling
  12a. Patiënten/cliënten kunnen de klachtenregeling hier vinden (kies een van de twee opties):
  Link naar klachtenregeling: https://www.pels.nl/index.php/klachtenreglement.html
  12b. Patiënten/cliënten kunnen met geschillen over een behandeling en begeleiding terecht bij
  Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: NIP, NVPA
  Contactgegevens: www.psynip.nl
  De geschillenregeling is hier te vinden:
  Link naar geschillenregeling: http://www.psynip.nl/website-openbaar-uitspraken-cvt/reglementvoor-
  het-toezicht.pdf

  III. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in deze instelling doorloopt

  13. Wachttijd voor intake/probleemanalyse en behandeling en begeleiding
  Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling en begeleiding via
  deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is –indien het
  onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose.
  Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.pels.nl/werkwijze-en-tarieven/
  14. Aanmelding en intake/probleemanalyse
  14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
  Een cliënt kan zich aanmelden per telefoon (06-44496983) of per email (info@pels.nl). Binnen 20
  werkdagen krijgt de cliënt antwoord. Er wordt desgewenst een afspraak gemaakt. De eerste afspraak
  is ter oriëntatie, en kan als cliënt en therapeut daartoe besluiten, gelden als intake. In de intake
  wordt besproken wat de hulpvraag van cliënt is en wat het PELS instituut kan bieden. Er wordt een
  behandelplan geformuleerd en gevraagd of de cliënt zich daarin kan vinden en aan kan committeren.
  Er kan desgewenst een aanpassing van het behandelplan plaatsvinden. Aansluitend kunnen er
  vervolgafspraken gemaakt.
  14b. Binnen Hores BV hodv PELS instituut wordt de patiënt/cliënt doorverwezen naar een andere zorgaanbieder met een passend zorgaanbod of terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de instelling geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
  Ja
  15. Indicatiestelling
  Beschrijf hoe de intake/probleemanalyse en indicatiestelling binnen uw instelling is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de indicerend regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de indicerend regiebehandelaar bij het stellen van de diagnose)
  Aanmelding via telefoon of website – contact binnen vijf werkdagen – inplannen afspraak in de agenda – kennismakingscontact met intaker, dr. J.A. Hogeweg – doorgaan ja/nee – bij doorgaan worden afspraken gemaakt over de inhoud van de behandeling, behandelfrequentie, aanwezigheid, aantal behandelingen, wie regiebehandelaar is en betaling. De indicerend regiebehandelaar wordt op de hoogte gesteld en er wordt een afspraak gemaakt. De intaker geeft aan regiebehandelaar de relevante informatie alvorens de regiebehandelaar een afspraak heeft met de patiënt/ cliënt. Na het contact met de regiebehandelaar wordt de diagnose gesteld en met goedkeuring van cliënt het behandelplan vastgesteld.
  16. Behandeling en begeleiding
  16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol (multidisciplinair) team):
  Het behandelplan wordt opgesteld na anamnese, inspectie, tests en diagnosestelling en wordt
  besproken met de cliënt. Deze kan worden aangepast worden na overleg. Patiënt/cliënt is er van op de hoogte dat er een multidisciplinair teamoverleg is dat op gezette tijden samenkomt en waarin het professioneel handelen wordt besproken in relatie tot de patiënt/cliënt. Er kunnen tussentijdse wijzigingen in het behandelplan plaatsvinden. Aan einde van de behandeling wordt geëvalueerd (tests) en gerapporteerd. Er volgt een afsluiting met rapportage aan verwijzer.
  16b. Het centraal aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de coördinerend regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken
  medebehandelaars):
  De regiebehandelaar houdt overzicht over de behandeling en behandelaar en kan steeds worden
  aangesproken op de voortgang. Medebehandelaar(s) zijn de eerste aanspreekpersoon, maar indien
  gewenst kan steeds advies of hulp gevraagd worden van de regiebehandelaar. De regiebehandelaar
  heeft regelmatig contact over de voortgang van de behandeling.
  16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Hores BV hodv PELS instituut als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
  Voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM, eindevaluatie.
  16d. Binnen Hores BV hodv PELS instituut reflecteert de coördinerend regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie):
  Mondeling tijdens de voortgang van de behandelingen en schriftelijk via de evaluatie aan het
  einde van de behandeling, via vragenlijst, ROM, tevredenheidsvragenlijst aan het einde van de
  behandeling.
  16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Hores BV hodv PELS instituut op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe):
  Mondeling tijdens de voortgang van de behandelingen en schriftelijk via de evaluatie aan het einde van de behandeling, via vragenlijst, ROM
  17. Afsluiting/nazorg

  17a. De resultaten van de behandeling en begeleiding en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen):
  Na eindevaluatie vindt er verslaglegging plaats van de behandeling en mogelijke vervolgstappen (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar. De patiënt/cliënt kan verzoeken zijn privacy te waarborgen door partijen niet te informeren. Dit wordt door de behandelaar genoteerd en opgevolgd.  

  17b. Patiënten/cliënten of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling en begeleiding sprake is van crisis of terugval:  
  Patiënten/cliënten kunnen bij crisis of terugval terug naar de huisarts gaan, crisisdienst en desgewenst opnieuw een verwijzing vragen

   IV. Ondertekening

  Naam bestuurder van Hores BV hodv PELS instituut:

  J.A. Hogeweg

  Plaats:

  Amsterdam

  Datum:

  05-02-2022