Welkom op de website van het PELS Instituut

Tarieven: intake en behandeling

Het PELS instituut is aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen, zoals NIP, NVPA en het NAP. Voor psychologische zorg kunt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit uw ziektekostenverzekering. Neurofeedback wordt niet vergoed, tenzij u voor alternatieve zorg een aanvullende verzekering heeft. Informeer bij uw ziektekostenverzekering.

Op verwijzing van de huisarts is het in sommige gevallen mogelijk een traject basis GGZ of specialistische GGZ te volgen. Op de verwijsbrief van de huisarts moet aangegeven staan of naar basis GGZ of specialistische GGZ verwezen wordt. Een geldige verwijzing dient te voldoen aan de volgende voorwaarden: – op de verwijzing staan de naam, functie en AGB-code van de verwijzer vermeld; – op de verwijzing staat een handtekening en/of een praktijkstempel; – de verwijzing is gedateerd maximaal zes maanden vóór start behandeling en minimaal op de datum van start behandeling (dat wil zeggen de datum van het eerste directe of indirecte patiëntgebonden contact); – op de verwijzing staat aangegeven dat de verwijzing is voor basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ; – de verwijzing moet de keuze voor basis-GGZ dan wel specialistische GGZ beargumenteren met gebruikmaking van de 5 landelijk vastgestelde criteria (Verwijsmodel / HHM-rapport): vermoeden op een DSM benoemde stoornis; ernst van de problematiek; risico; complexiteit; beloop klachten.

Een cliënt kan zich aanmelden per telefoon (06-44496983) of per email (info@pels.nl). Binnen 20 werkdagen krijgt de cliënt antwoord. Er wordt een afspraak gemaakt. De eerste afspraak is ter oriëntatie, en kan als cliënt en therapeut daartoe besluiten, gelden als intake. Degene die de intake doet is in de meeste gevallen dr. J.A. Hogeweg. In de intake wordt besproken wat de hulpvraag van cliënt is en wat het PELS instituut kan bieden. Er wordt een behandelplan geformuleerd. Er worden afspraken gemaakt over de inhoud van de behandeling, behandelfrequentie, aanwezigheid, aantal behandelingen, wie regiebehandelaar is en betaling. De regiebehandelaar wordt op de hoogte gesteld. Dit is een psychotherapeut of psychiater. De intaker geeft aan regiebehandelaar de relevante informatie alvorens de regiebehandelaar een afspraak heeft met de patiënt/ cliënt voor consult. In het multi-disciplinaire overleg (MDO) kan de voortgang van een cliënt worden besproken.

Er kan desgewenst een aanpassing van het behandelplan plaatsvinden. Aan de cliënt wordt gevraagd zich in te spannen om het behandelplan te doen slagen door op afspraken te komen en opdrachten uit te voeren. Vervolgafspraken worden in overleg met de cliënt gemaakt.

De cliënt kan gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen. Vaak gebeurt dit bij aanvang van de behandeling en aan het einde.

Na de eindevaluatie vindt er verslaglegging plaats van de behandeling en mogelijke vervolgstappen (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar). De patiënt/cliënt kan verzoeken zijn privacy te waarborgen door partijen zoals de zorgverzekeraar niet te informeren. Dit wordt door de behandelaar in het dossier genoteerd en opgevolgd.
AGB PELS instituut 73731568  / 94061206  / 53530359

Prijslijst vanaf 1 januari 2016

Diensten

Toelichting

Tarief

Kennismakingsgesprek Op locatie PELS instituut of per telefoon max. 20 min gratis
Intake Op locatie PELS instituut max. 60 min € 95,00
Intake met rapportage Mondeling: advies over het traject ca.90 min € 300,00
Schriftelijk: intakeverslag / advies
Intake aan huis of op werk met rapportage Schriftelijk: intakeverslag / advies € 500,00
Psychologie Per sessie (45 tot 60 minuten) € 80 tot € 270,00
Loopbaanadvies, arbeidscoaching Per sessie (45 tot 60 minuten) € 95,00
Fysieke begeleiding Per sessie (45 tot 60 minuten) € 95,00
Kinder-/jongerentherapie Per sessie (60 minuten) € 80,00
Cognitieve functietraining Per sessie (60 minuten) € 80,00
Neurofeedback Per sessie (45 tot 60 minuten) € 95,00
Hartcoherentie Per sessie (45 tot 60 minuten) € 95,00
NeuroPsychologisch Onderzoek  Incl. vragenlijsten vooraf; halve dag onderzoek € 550,00
NeuroPsychologisch Onderzoek met uitgebreide rapportage en nabespreking € 950,00
NeuroPsychologisch Onderzoek € 750,00
NeuroPsychologische Expertise € 1.250,00
Pakket van 20 sessies neurofeedback Per 20 sessies (á 45-60 minuten) € 1.800,00
Hertest (hetzelfde onderzoek wordt afgenomen na de begeleiding) € 350,00
Assessments
     Fysieke Capaciteits Evaluatie (FCE) Fysiek belastbaarheidsonderzoek; 4 uur, incl. rapport € 1.250,00
 Psychisch belastbaarheids-onderzoek en neuro-psychologisch onderzoek 4 uur Incl. rapport en nabespreking € 1.250,00
     Fysiek en psychisch belastbaarheidsonderzoek 2 keer 4 uurincl. rapport en nabespreking € 2.500,00
     Beroepskeuzetest € 300,00
     Werkdruktest € 300,00
     Burnouttest € 300,00
     Loopbaanadvies Drijfverenonderzoek, motivatieprofiel en bespreking € 1.300,00

Trajecten

Traject Whiplash en Arbeid Burnout en Arbeid RSI en Arbeid
(Chronische) Vermoeidheid en ArbeidStress en Arbeid
Rugklachten en Arbeid Hoofdpijn en Arbeid Slaapproblemen en Arbeid
Voor alle trajecten geldt fysieke,psychische en arbeidskundige
begeleiding gedurende een half jaar, incl. werkbezoek,incl.
tussentijdse en eindrapportage
€ 5.895,00
Traject individuele re-integratie overeenkomst In overleg UWV Op aanvraag
 Traject outplacement In overleg werkgever Op aanvraag
 Training persoonlijke effectiviteit Groepstraining, 8 dagdelen € 2.300,00
N.B. Ingezette middelen kunnen in het kader van maatwerk verschillen.