Een brug naar een nieuw toekomst

Algemene voorwaarden en kwaliteitsstatuut

1. Op alle met het PELS instituut gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

2. De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het PELS instituut en de cliënt c.q. opdrachtgever inzake onderzoek en/of training, het verrichten van diensten, het leveren van hulpmiddelen en dergelijke en in het algemeen al hetgeen door of namens het PELS instituut wordt verricht of verstrekt in één van de aangesloten PELS instituut-vestigingen. Afwijkende voorwaarden zijn voor het PELS instituut alleen verbindend indien deze vooraf schriftelijk zijn aanvaard.

3. Het PELS instituut berekent de kosten van onderzoek en training aan de opdrachtgevers.

4. Gemaakte afspraken dienen, indien noodzakelijk, 48 uur vóór de datum van het onderzoek geannuleerd te worden. Afzeggingen geschieden bij voorkeur per e-mail, maar kunnen ook persoonlijk per telefoon worden doorgegeven. Afspraken voor interventieprogramma’s met een langere duur dan twee weken dienen uiterlijk zeven dagen vóór de aanvang van dat programma geannuleerd te worden. Bij het niet annuleren of bij annuleren binnen de daarvoor gestelde termijn behoudt het PELS instituut het recht de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen.

5. Wanneer de cliënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger de onderzoek of interventie-overeenkomst opzegt, vervallen de reeds betaalde c.q. nog niet betaalde rekeningen niet.

6. Vragen over in rekening gebrachte kosten dient de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk tot de betreffende PELS instituut-vestiging te richten.

7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt c.q. opdrachtgever een klacht indient over tarief en of behandeling tenzij de beweerdelijke tekortkoming van Het PELS instituut de (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt. Opschorting is in ieder geval niet geoorloofd indien de beweerdelijke tekortkoming van Het PELS instituut van ondergeschikte aard is. De cliënt c.q. opdrachtgever dient Het PELS instituut of de betreffende PELS instituut-vestiging per omgaande van zijn klacht in kennis te stellen.

8. Betaling van een factuur dient zonder enige korting of compensatie te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting of overschrijving op een der op de factuur vermelde rekeningen of ten kantore van de betreffende PELS instituut-vestiging.

9. Bij niet tijdige betaling binnen 14 dagen na factuurdatum is de debiteur zonder het vereiste van enige aanmaning of in gebreke stelling van rechtswege in verzuim en aan het PELS instituut verschuldigd:

* vertragingsrente volgens het wettelijk percentage vanaf de vervaldag van het openstaand factuurbedrag tot aan de dag der algehele voldoening.
* alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke die het PELS instituut ter incassering van haar vordering moet maken, waaronder inbegrepen:
* administratiekosten die bij deze worden gefixeerd op € 50,-
* 15% buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting welke kosten tenminste bedragen € 50,- exclusief omzetbelasting over het aan derden ter incasso gegeven bedrag aan hoofdsom volgens factuurbedrag, rente en administratiekosten

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – Instelling

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 1. Algemene informatie
 2. Gegevens ggz-aanbieder

Naam instelling: Hores BV hodv PELS instituut

Hoofd postadres straat en huisnummer: Seinwachterstraat 65

Hoofd postadres postcode en plaats: 1019 TD Amsterdam

Website: www.pels.nl

KvK nummer: 33297395

AGB-code(s): 73731568

 1. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt

Naam: JA Hogeweg

E-mailadres: jorn.hogeweg@pels.nl

Telefoonnummer: 06-44496983

 1. Onze locaties vindt u hier

Link: http://www.pels.nl/index.php/form/3-pels-instituut-contactformulier.html

 1. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk:

Huisartsenpraktijk Achterhuis Ouder Kind Team Amsterdam Noord Fysiotherapie Hart

Hersencentrum Psychotherapiepraktijk Nieuwe Keizersgracht

 1. Hores BV hodv PELS instituut heeft aanbod in:

de generalistische basis-ggz

de gespecialiseerde-ggz

 1. Behandelsettingen generalistische basis-ggz

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Hores BV hodv PELS instituut terecht

en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de

volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting):

Ambulante zorg

Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:

psychotherapeut

ggz voor ouderen

Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:

psychotherapeut

 1. Behandelsettingen gespecialiseerde-ggz

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Hores BV hodv PELS instituut terecht

en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de

volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting):

Ambulante zorg

Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:

psychotherapeut, psychiater

Ggz voor ouderen

Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:

psychotherapeut, psychiater

 1. Structurele samenwerkingspartners

Hores BV hodv PELS instituut werkt ten behoeve van de behandeling van

patiënten/cliënten/patiëntenzorg samen met de volgende partners (beschrijf ook de functie van het

samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website):

Huisartsen: Huisartsenpraktijk Oude Turfmarkt Oude Turfmarkt 151, 1012 GC Amsterdam

https://www.huisartsenamsterdam.nl/?gclid=CIbM5YmDhM8CFUITGwodJJ4LRA Huisartsenpraktijk

Achterhuis https://huisartsrivierenbuurt.nl/ Psychologen: Hersencentrum Marnixstraat 364-366,

1016 XW Amsterdam http://www.hersencentrum.nl/ Psychotherapiepraktijk Nieuwe Keizersgracht

http://www.praktijknieuwekeizersgracht.nl/ Fysiotherapie: Jip Driehuizen – Fysiotherapiepraktijk

Hart http://www.heartphysio.nl/contact/ Yigal Shimson –

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/fysiotherapiepraktijk-yigal-shimshonfysiotherapie-

en-manuele-therapie-amsterdam-191298 Mensendieck / Feldenkrais: Barbara van

Zoest – https://feldenkrais.nl/user/barbara-van-zoest Haptonomie: Bernard Samson

http://www.bernardsamson.nl

 

II Organisatie van de zorg

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

 1. Organisatie van de zorg
 2. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

Hores BV hodv PELS instituut ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:

Het PELS instituut werkt met professionals die afgestudeerd zijn in de betreffende discipline, dus

bijvoorbeeld psychologie, geneeskunde, fysiotherapie of Mensendieck. Bij het aangaan van een

samenwerkingsrelatie is dat gecheckt. De professional kan desgewenst zijn diploma tonen.

9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:

Zorgverleners werken volgens de empirische cyclus bij de diagnose-stelling, opstellen behandelplan,

uitvoer behandelplan en evaluatie. Zij maken daarbij onder meer gebruik van de GGZ-richtlijnen van

het Trimbos-instituut en CBO. De richtlijnen zijn zichtbaar in o.a. huisartsenbrieven en behandelplannen.

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:

Zorgverleners houden hun deskundigheid op peil door regelmatig congresbezoek, nascholing,

intervisie en interdisciplinair contact. De zorgverleners zijn aanwezig bij het multidisciplinaire overleg

en bijeenkomsten van intervisie. Dit blijkt uit de notulen.

 1. Samenwerking

10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut:

Link naar uw professioneel statuut: Professioneel statuut

10b. Indien de organisatie gespecialiseerde-ggz levert: Binnen Hores BV hodv PELS instituut is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:

Het multidiscipinaire overleg vindt minimaal 1 x per 20 weken plaats. Op indicatie vinden extra

MDO’s plaats. De volgende disciplines kunnen aanwezig zijn: psychiater, psychotherapeut,

psycholoog, fysiotherapeut, Mensendieck-therapeut. Er vindt verslaglegging met afspraken per MDO

plaats in dossier/ in notulen.

10c. Hores BV hodv PELS instituut hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:

De regiebehandelaar zal in overleg en samenwerking met behandelaars een volgend respectievelijk

voorliggend echelon inschakelen door telefonisch overleg, rapportages en verwijzingen. De verslagen

hiervan worden in het dossier opgeslagen.

10d. Binnen Hores BV hodv PELS instituut geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:

Professionals zullen bij verschil van inzicht dit tijdens het MDO aan elkaar meedelen en proberen tot

een gezamenlijke oplossing te komen. Bij voortduren van verschil van inzicht wordt de

instellingsverantwoordelijke op de hoogte gesteld. Bij geschillen kunnen de professionele

standaarden en de daarbij horende richtlijnen een oplossing of aanknopingspunten bieden om toch

een beslissing te kunnen nemen. De hierdoor gevonden oplossing wordt vervolgens uitgevoerd. Is dit

niet het geval vindt er opschaling plaats naar de regiebehandelaar. Deze doet een voorstel om tot

een oplossing te komen. Is ook deze oplossing ontoereikend, dan wordt de situatie voorgelegd aan

de directeur, die vervolgens een besluit neemt.

 1. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar:

Ja

11d. Hores BV hodv PELS instituut levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark ggz (SBG) op geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking:

Ja

 1. Klachten en geschillenregeling

12a. Patiënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij

Naam instelling: 1. J.A. Hogeweg 2. Raad van toezicht A.J. van der Made

Contactgegevens: ad@vandermadeconsulting.nl tel 06 – 339 227 20

De klachtenregeling is hier te vinden:

Link naar klachtenregeling: http://www.pels.nl/index.php/klachtenreglement.html

12b. Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: NIP , NVPA

Contactgegevens: www.psynip.nl

De geschillenregeling is hier te vinden:

Link naar geschillenregeling: http://www.psynip.nl/website-openbaar-uitspraken-cvt/reglementvoor-

het-toezicht.pdf

III. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in deze instelling doorloopt

 1. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document

(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz

en/of gespecialiseerde ggz, en –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: Tarieven, intake en behandeling

 1. Aanmelding en intake

14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Een cliënt kan zich aanmelden per telefoon (06-44496983) of per email (info@pels.nl). Binnen 20

werkdagen krijgt de cliënt antwoord. Er wordt desgewenst een afspraak gemaakt. De eerste afspraak

is ter oriëntatie, en kan als cliënt en therapeut daartoe besluiten, gelden als intake. In de intake

wordt besproken wat de hulpvraag van cliënt is en wat het PELS instituut kan bieden. Er wordt een

behandelplan geformuleerd en gevraagd of de cliënt zich daarin kan vinden en aan kan committeren.

Er kan desgewenst een aanpassing van het behandelplan plaatsvinden. Aansluitend kunnen er

vervolgafspraken gemaakt.

14b. Binnen Hores BV hodv PELS instituut wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja

 1. Diagnose

Beschrijf hoe de intake en diagnose binnen Hores BV hodv PELS instituut is geregeld (hoe komt de

aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de

intakefase de regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met

patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar indien deze

wel/niet zelf de diagnose stelt): aanmelding via telefoon of website – contact binnen vijf werkdagen – inplannen afspraak in de agenda – kennismakingscontact met intaker, dr. J.A. Hogeweg – doorgaan ja/nee – bij doorgaan worden afspraken gemaakt over de inhoud van de behandeling, behandelfrequentie, aanwezigheid, aantal behandelingen, wie regiebehandelaar is en betaling. De regiebehandelaar wordt op de hoogte gesteld. De intaker geeft aan regiebehandelaar de relevante informatie alvorens de regiebehandelaar een afspraak heeft met de patiënt/ cliënt.

 1. Behandeling

16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol multidisciplinair team):

Het behandelplan wordt opgesteld na anamnese, inspectie, tests en diagnosestelling en wordt

besproken met de cliënt. Deze kan worden aangepast worden na overleg. Patiënt/cliënt is er van op

de hoogte dat er een multidisciplinair teamoverleg is dat op gezette tijden samenkomt en waarin het

professioneel handelen wordt besproken in relatie tot de patiënt/cliënt. Er kunnen tussentijdse

wijzigingen in het behandelplan plaatsvinden. Aan einde van de behandeling wordt geëvalueerd

(tests) en gerapporteerd. Er volgt een afsluiting met rapportage aan verwijzer.

16b. Het aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar

(beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars):

De regiebehandelaar houdt overzicht over de behandeling en behandelaar en kan steeds worden

aangesproken op de voortgang.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Hores BV hodv PELS instituut als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM, eindevaluatie.

16.d Binnen Hores BV hodv PELS instituut evalueert de regiebehandelaar samen met de

patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de

behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie):

Indien gewenst maakt de regiebehandelaar een afspraak met patiënt/cliënt voor de eindevluatie.

Anders stelt hij zich op de hoogte via de behandelaar.

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Hores BV hodv PELS instituut op de

volgende manier gemeten (wanneer, hoe):

Mondeling tijdens de voortgang van de behandelingen en schriftelijk via de evaluatie aan het einde

van de behandeling, via vragenlijst, ROM

 1. Afsluiting/nazorg

17a. De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de

patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over

vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen):

Na eindevaluatie vindt er verslaglegging plaats van de behandeling en mogelijke vervolgstappen (o.a.

informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar. De

patiënt/cliënt kan verzoeken zijn privacy te waarborgen door partijen niet te informeren. Dit wordt

door de behandelaar genoteerd en opgevolgd.

17b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of terugval:

Patiënten/cliënten kunnen bij crisis of terugval terug naar de huisarts gaan, crisisdienst en

desgewenst opnieuw een verwijzing vragen.

 

 1. Ondertekening

Naam bestuurder van Hores BV hodv PELS instituut:

J.A. Hogeweg

Plaats:

Amsterdam

Datum:

26-09-2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de volgende bijlagen op de registratiepagina van  www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe:

Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of

ander keurmerk);

Een kopie van de overeenkomst met SBG voor aanlevering van ROM-gegevens;

Zijn algemene leveringsvoorwaarden;

Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is

opgenomen.